Загварын нэр: Гэрээний үүрэг

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ 

ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ:

 

 

Сүхбаатар сум                                                                                                           2023 он

 

Нэхэмжлэгч: ................ овогт ................-ын .......................... 

Хаяг: Сэлэнгэ аймгийн ............... сум .......... дугаар баг .............. тоот оршин суух Утас:........

Хариуцагч: ................... овогт ...................-ын ..............................

Хаяг: Сэлэнгэ аймгийн ............... сум .... дугаар баг .................... тоот оршин суух

Утас:

Нэхэмжлэлийн шаардлага: ......................... төгрөг гаргуулах тухай

      ..............................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................

         

         

Иймд ..................-с .................... төгрөг гаргуулж өгнө үү.  

 

 

                          Нэхэмжлэл гаргасан: .....................