Загварын нэр: Ажилд эргүүлэн тогтоолгох

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН

 ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭД

НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ:

 

Нэхэмжлэгч: .................... овогт .........................-ын .......................

СЭЛЭНГЭ аймаг , .............. сум........ баг, ........ тоот

Утас:...................

 

Хариуцагч: “ААА” ХК

Сэлэнгэ аймаг ............. сум .......... баг, ........... тоот

Утас: ...................

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажилд эргүүлэн тогтоолгох ажилгүй байсан хугацааны цалинг гаргуулах.

 

А.Б би ХХХХ оны ХХ дүгээр  сарын  ХХ-ны өдөр ААА ХК-тай хөдөлмөрийн гэрээг 1 жилийн  хугацаатай хийж, менежирийн ажилд орсон. Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дуусч ХХХХ оны ХХ дүгээр сарын ХХ-наас эхлэн ХХ оны ХХ дүгээр  сарын ХХ-ны өдрийг хүртэл хөдөлмөрийн гэрээг 1 жилийн хугацаагаар үргэлжлүүлэн сунгасан. Гэтэл ХХХХ оны ХХ дүгээр сарын ХХ-ны өдөр 00/12 дугаартай захирлын тушаалаар сахилгын зөрчил гаргасан гэж надтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг цуцалж ажлаас халсан юм. Ажиллах хугацаандаа би ямар нэгэн зөрчил дутагдал гаргаж байгаагүйг хамт ажиллаж байсан хүмүүс бүгд мэднэ.

 

Иймд намайг ажлаас үндэслэлгүйгээр халсан тул ..................................... тоот тушаалыг хүчингүй болгож, .................. намайг ......................... ХХК-ийн ...................... албан тушаалд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны цалин .................. төгрөгийг гаргуулж, нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийлгэж өгнө үү.

 

Нэхэмжлэлд:/Хавсаргасан баримтын жагсаалтаа бичнэ үү. Мөн хуудсаа дугаарлана уу/             

1. Нэхэмжлэл 2 хувь

2. Хөдөлмөрийн гэрээ

3. Ажилд орсон тушаал

4. Ажлаас халагдсан тушаал

5. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар нотариатаар гэрчлүүлсэн

6. Иргэний үнэмлэхний хуулбар нотариатаар гэрчлүүлсэн

/ Нотлох баримтыг эх хувиар нь өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг гаргаж өгнө /

 

                   Нэхэмжлэл гаргасан: .......................... /А.Б............/