Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам

Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам